Име на лекот (кирилица):
5-ФЛУОРОУРАЦИЛ ’’ЕБЕВЕ’’
Име на лекот (латиница):
5-FLUOROURACIL ’’EBEWE’’
EAN код:
9088881314295
Генеричко име
fluorouracil
АТЦ
L01BC02
Фармацевтска форма
концентрат за раствор за инјектирање или инфузија
Јачина
500 mg/10 ml
Пакување
1 стаклена вијала х 10 ml/кутија
Состав
1 ml концентрат содржи: 5-флуороурацил. . . 50 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Унтерах, Австрија
Носител на одобрение
ЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д. Љубљана дооел
Број на решение
11-4465/2
Датум на решение
04.10.2016
Датум на важност
04.10.2021
Малопродажна цена со ДДВ
0
Големопродажна цена без ДДВ
0
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
По протокол
Браилово писмо
Не