Одлука за повлекување од промет на готовиот лек DIKLOFEN

20.05.2016 12:11:14
во Известувања

Почитувани,

Ве известуваме дека Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе О Д Л У К А

за повлекување од промет на готовиот лек DIKLOFEN гасторезистентна таблета 20x50 mg на производителот Галеника а.д. Белград со сериски броеви:

1. 06372/05.2017

2. 06382/05.2017

3. 00763/03.2018

4. 00773/03.2018

5. 09123/07.2018

6. 09133/07.2018  

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлуката се наоѓа во прилог на ова известување.

 

Со почит,

Агенција за лекови и медицински средства

Листата на ОТЦ лековите наменети за продажба и надвор од аптеките

12.05.2016 15:13:20
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа утврдената листа на лекови без рецепт кои можат да се продаваат и надвор од аптеките, односно во  определени места за продажба, како што се супермаркетите и бензинските станици, лекови коишто ги исполнуваат потребните услови и кои имаат дозвола од МЗ да вршат продажба на лековите без рецепт.
 
Имено, сите лекови од оваа Листа и досега се издаваа во аптека без лекарски рецепт, а сега врз основа на решение добиено од Агенцијата за лекови и медицински средства, тие лекови ќе можат да се продаваат слободно и тоа од страна на правни лица кои се регистрирани според Законот за трговски друштва за промет на големо и мало со храна, пијалоци, тутун или се регистрирани за трговија на мало со нафтени деривати на бензински станици.

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

28.04.2016 10:25:18
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 05.04.2016 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

23.12.2015 15:42:23
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 23.12.2015 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Листа и решенија за намалени цени на лекови

17.11.2015 16:05:43
во Известувања

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 154/15) и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12,19/13 и 177/15), согласно издадените Решенија за формирање на цена на лек на големо и мало Министерството за здравство објавува:

НОВИ  ГОЛЕМОПРОДАЖНИ И МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ГЕНЕРИЧКИ ЛЕКОВИ  - Октомври 2015
НОВИ ГОЛЕМОПРОДАЖНИ И МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОРИГИНАТОРНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ  - Октомври 2015

Носителот на решението ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во промет, согласно член 83 од Законот за лековите и медицинските средства и ова решение.

 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.2015 година.

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

25.09.2015 13:12:44
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 22.09.2015 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Известување

12.06.2015 09:19:02
во Известувања

Почитувани,

Ве известуваме дека од ден 15.06.2015 година Агенцијата за лекови ќе ја промени својата постоечка локација. Новите простории на Агенцијата се на ул. Св. Кирил и Методиј број 54 (зградата на Нова Македонија) на први кат.

Истовремено сакаме да Ве информираме дека за закажување на термин за прием на документација и консултација останува истата маил адреса: lekovi@zdravstvo.gov.mk.

Почнувајќи од 15.06.2015 година целокупната документација за лекови или медицински помагала што треба да ја доставите до Агенцијата (регистрација – модул I до модул V, обнова, варијација, огласување, пренос на одобрение и друго) треба да се достави исклучиво само во Агенцијата за лекови во еден оригинален примерок.

Со почит,
 

Агенција за лекови

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

07.05.2015 15:41:09
во Новости

Почитувани,

Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност од 21.04.2015 година.

Известување за промена на жиро сметка за уплата на дополнителни надоместоци од 10 евра во денарска против вредност за увоз на лекови и медицински помагала

20.04.2015 15:14:06
во Известувања

Почитувани,

Ве известуваме дека заради трансформација на Бирото за лекови во посебен правен субјект - Агенција за лекови, има измени во жиро сметката за уплата на дополнителните надоместоци од 10 евра во денарска против вредност за добивање на одобрение за увоз на лекови и медицински помагала во електронскиот EXIM царински систем. 

Новата жиро за уплата е следната:

Назив и седиште на примачот:

                Трезорска сметка

                Агенција за лекови – Р. Македонија

               Банка на примачот: Народна Банка на Р. Македонија

               Трансакциска сметка: 100000000063095

               Сметка на буџетски корисник: 1900162391-631-14

               Приходна шифра: 723813-30

               Образец: ПП50

               * за надоместоци согласно член 2, 2-a, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 од Правилникот.

 

Лекови од паралелен увоз

20.04.2015 15:11:29
во Известувања

Почитувани,

 

Објавена е нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност од 10.12.2014

 

Истата може да ја преземете на следниот линк.

 

Со почит,

Агенција за лекови

Октомвриско намалување на максимални цени

21.10.2014 15:00:04
во Известувања

Почитувани,

 

Новите максимални цени за лекови и генерики се објавени на следните линкови:

Линк за лекови оригинатори

Линк за лекови генерики 

СПИСОК НА ЛЕКОВИ - СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ

17.10.2014 16:01:13
во Соопштенија

СПИСОК НА ЛЕКОВИ  - СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ (во период 12/2013 - 10/2014)

Листата на лекови од паралелен увоз може да ја преземете на следниот ЛИНК
 

Со почит,
Биро за лекови на Република Македонија

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

29.07.2014 17:13:18
во Соопштенија

Почитувани,

Со цел запознавање со предлог текстот на ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ, Бирото за лекови при Министерството за здравство, во продолжение го приложува предлог текстот, како и образецот 1 - БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ, како негов составен дел.

Како заинтересирани субјекти, Ве молиме да ги дадете Вашите коментари, сугестии и забелешки во наредните 5 дена пред објавување на Правилникот во Службен весник на Република Македонија.

Образец - БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

Правилник за МА – биослични лекови

Вашите коментари, забелешки и сугестии пратете ги на овој линк

 

Ви благодариме на соработката,

Министерство за здравство – Биро за лекови

ЛИСТА НА ЛЕКОВИ КОИ ИМААТ ОДОБРЕНИ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ

21.07.2014 16:09:41
во Соопштенија

СПИСОК НА ЛЕКОВИ  - СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ (во период 12/2013 - 06/2014)

Листата на лекови од паралелен увоз може да ја преземете на следниот ЛИНК
 

Со почит,
Биро за лекови на Република Македонија

Листата на ОТЦ лековите наменети за продажба и надвор од аптеките

23.05.2014 12:19:22
во Соопштенија

Почитувани,

Во прилог се наоѓа утврдената листа на лекови без рецепт кои можат да се продаваат и надвор од аптеките, односно во  определени места за продажба, како што се супермаркетите и бензинските станици, лекови коишто ги исполнуваат потребните услови и кои имаат дозвола од МЗ да вршат продажба на лековите без рецепт.

Имено, сите лекови од оваа Листа и досега се издаваа во аптека без лекарски рецепт, а сега врз основа на решение добиено од Бирото за лекови, тие лекови ќе можат да се продаваат слободно и тоа од страна на правни лица кои се регистрирани според Законот за трговски друштва за промет на големо и мало со храна, пијалоци, тутун или се регистрирани за трговија на мало со нафтени деривати на бензински станици.

Линк до листата на ОТЦ лековите

Нови цени на лекови

14.03.2014 16:25:32
во Соопштенија

Почитувани,

Согласно донесените одлуки за утврдување на максималните цени на големо на генерички, оригинатори и иновативни лекови Ве известуваме дека истите стапуваат во сила на 15.03.2014 година. Имајќи во предвид дека се намалуваат цените на поголем број на лекови, за да може да се усогласат цените помеѓу веледрогериите и аптеките, новите цени во аптеките треба да важат од 17.03.2014  после 23:30 часот.

Со Почит,

Министерство за здравство

Биро за лекови, Директор

М-р фарм. Катерина Алексоска

                                                                                             

СПИСОК НА ЛЕКОВИ - СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ (во период 12/2013 - 03/2014)

12.03.2014 19:38:07
во Известувања

Списокот на лекови со добиено одобрение за паралелен увоз (во период 12/2013 - 03/2014) може да го симнете од атачментот. 

Известување за здравствени установи со склучен договор за лиценца

06.03.2014 14:54:27
во Известувања

Се известуваат сите здравствени установи кои имаат склучено Договор за лиценца (концесија) за вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи дека месечниот надомест за лиценца (концесија), кој досега го уплатуваа на сметката наведена во Договорот за лиценца (концесија), во иднина треба да го уплатуваат на следната сметка:

 

Примач:

Министерство за здравство

Банка:

НБРМ

Сметка:

100000000063095

Сметка на буџетски корисник:

190010043478719

Приходна шифра:

723819, програма 30

Цел на дознака:

Надомест за лиценца за месец ____

 

Промената на податоците е само во програмата, односно наместо на програма 10, треба да се плаќа на програма 30.

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ НА ЛЕКОВИ

20.01.2014 12:29:41
во Известувања

Во прилог може да го симнете образецот за добивање на одобрение за паралелен увоз на лекови.

Решение за одобрување на цени на генерички, оригинатори и иновативни лекови

15.10.2013 14:42:57
во Соопштенија

Во прилог решенијата за одобрување на цена на генерички лекови, лекови оригинатори и иновативни лекови

 

Известување за новите цени на лековите

10.10.2013 16:56:47
во Соопштенија

Почитувани,

Согласно донесените одлуки за утврдување на максималните цени на големо на генерички, оригинатори и иновативни лекови ве известуваме дека истите стапуваат во сила на 15.10.2013 година. Имајќи во предвид дека се намалуваат цените на поголем број на лекови, за да може да се усогласат цените помеѓу веледрогериите и аптеките, новите цени во аптеките треба да важат од 15.10.2013 после 23:30 часот.

Со Почит,

Биро за лекови,

Министерство за здравство

известување за pramipexole

24.09.2013 13:14:58
во Соопштенија

Почитувани матични лекари,

 

На барање од клиниката за неврологија, сакаме да ве известиме околу препишувањето на генериката pramipexole поточно на јачините од 0.18 mg и 0.7 mg. Препишувањето лекот со овие две јачини нема да биде електронски и прави проблем при реализацијата во аптеките. Имено овие две јачини се еквиваленти со јачините од 0.25 mg и 1 mg соодветно.

За да ви бидат рецептите електронски креирани, ве молиме користете ги овие јачини при селекцијата на генериката, односно pramipexole 0.25 mg и pramipexole 1 mg

Известување за матични леркари

01.08.2013 01:58:46
во Известувања

Почитувани матични лекари,

Поради одредени нејаснотии и проблеми при креирањето на електронските рецепти, Ви праќаме известување околу точните генерички називи на одредени лекови(лекови кои се композиција на повеќе генерики) генерички имиња кои мора да ги запазите во точен редослед при препишувањето на еден рецепт за истиот да се креира електронски и да биде доделено бројче на истиот.

Лековите AMOKSIKLAV 2X, AUGMENTIN, PANKLAV, PANKLAV 2 X, PANKLAV forte ја имаат следната генерика amoxicillin, clavulanic acid

Лековите BELOSALIC, BETASALIK ја имаат следната генерика betamethasone, salicylic acid

Лековите CARBIDOPA/LEVODOPA, LEVODOPA+KARBIDOPA, SINEMET CR ја имаат следната генерика carbidopa, levodopa

Лекот STALEVO ја има генериката levodopa, carbidopa, entacapone

Лековите KREON и PANAZE ја имаат следната генерика lipase, protease, amilase (multienzymes)

Лекот DEPAKINE CHRONO ја има следната генерика sodium valproate, valproic acid

Лековите BACTRIM, KOTRIMOKSAZOL, PRIMOTREN, TRIMOKSAZOL ја имаат следната генерика sulfamethoxazole, trimethoprim

Лековите LIDAPRIM, LIDAPRIM for children, ја имаат следната генерика sulfametrole, trimethoprim

Лековите DEX-TOBRIN, TOBRADEX, ја имаат следната генерика tobramycin, dexamethasone

ЛекотBIVACYN ја има следната генерика neomycin, bacitracin

Лекот FOSAVANCE ја има следната генерика alendronate sodium, colocalciferolедната генерика neomycin, bacitracin

Лекот FOSTER 100/6 μg ја има следната генерика formoterol, beclometasone

Лекот SYMBICORT Turbuhaler ја има следната генерика formoterol, budesonide

Исто така, сакаме да напомениме да внимавате на креирањето на рецепти кон лекови кои имаат продолжено или модифицирано ослободување (plg. и mod. соодветно). Такви се на пример лековите со следните генерики:

metformin

tabl. plg.

alprazolam

tabl. mod.

aminophylline

tabl. plg.

carbamazepine

tabl. plg.

clarithromycin

tabl. mod.

diclofenac

tabl. mod.

diclofenac

tabl. plg.

diclofenac

caps. plg.

diltiazem

tabl. plg.

glyceryl trinitrate

caps. plg.

isosorbide dinitrate

caps. plg.

ketoprofen

tabl. plg.

nifedipine

tabl. plg.

nifedipine

tabl. mod.

pentoxifylline

tabl. plg.

pramipexole

tabl. plg.

sodium valproate,
valproic acid

tabl. plg.

tamsulosin

caps. mod.

tamsulosin

tabl. plg.

tramadol

tabl. plg.

verapamil

tabl. mod.

Посебно внимавајте на генериките metformin и pentoxifylline, бидејќи тие се јавуваат и како обични таблети и како таблети со продолжено ослободување.

Доколку креирате рецепт со генерика pentoxifylline tabl. 500mg (обична таблета без продолжено ослободување), фармацевтот ќе може да реализира само еден лек, односно само пентоксифилинот на АД Јака 80 – Радовиш, а доколку рецептот го креирате со генерика pentoxifylline tabl. plg. 500mg тогаш ќе бидат достапни и останатите лекови.

За точните називи на генеричките имиња, посетувајте ја страната на Бирото за Лекови (https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/). Таму може да пребарувате, по генерика, по заштитено име на лек и по производител.

За промена на матичен лекар (одјава од стар и пријавување кај нов лекар) задолжително да се користи порталот на фондот за здравствено осигурување ( https://portal.fzo.org.mk/ )

Само преку тој начин ажурирањето на податоците на пациентот околу избраниот лекар директно ќе бидат изменети и во Вашите програми! За тој начин покрај Вашата ЕЗК, потребна е и ЕЗК на пациентот за дигитално потпишување на барањето за промена на избран лекар. Рокот за аплицирање за ЕЗК беше 30.06.2013 година.

Известување за pentoxifylline

15.07.2013 10:30:12
во Известувања

Почитувани,

Кај многу од Вас настанаа недоразбирања околу реализацијата на електронски рецепти за генериката pentoxifylline. Имено pentoxifylline-от како таблета се јавува во две различни форми:

  1. Обложена таблета (tabl.) и 
  2. Филм-обложена таблета со продолжено ослобдување (tabl. plg.)

Доколку матичниот лекар препише pentoxifylline tabl. 400 mg (обична таблета), при реалзиацијата на тој рецепт ќе биде понуден само Пентоксифилинот на АД Јака 80

Доколку матичниот лекар препише pentoxifylline tabl. plg. 400 mg (таблета со продолжено ослободување), при реализацијата ќе може да ги одберете еден од трите лекови:

  • Пентилин на Крка
  • Пентоксифилин Алкалоид на Алкалоид
  • Пентоксифилин Ретард на Реплек

Известување за електронски рецепт

09.07.2013 10:46:49
во Известувања

Почитувани,

Поради етапното стартување на националниот систем за електронски евиденции во здравството, Ве известуваме дека секој електронски рецепт што ќе стигне во Вашата аптека сте должни електронски да го реализирате.

Проектот стартува етапно во секоја општина посебно. Не чекајте да дојде први август, за да се увидат одредени недостатоци при реализацијата.