Регистар на лекови
и медицински средства

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДОГОВОРИ ЗА ЛЕКОВИТЕ

16.05.2024
14:38:44
во Известувања
Почитувани,
 
Министерство за здравство известува за донесено  УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ДОГОВОРИ ЗА ЛЕКОВИТЕ И ОБРАСЦИ КАКО СОСТАВЕН ДЕЛ НА УПАТСТВОТО.
 
Со ова упатство се утврдува постапката за склучување на посебни договори за лековите што е уредена во член 108-а од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија” број 106/07, 88/10, 36/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” број 28/21, 122/21 и 60/23 ) .
 
 1. Иницијатива за отпочнување на постапка за склучување на посебен договор за лек
 2. Понуда во постапката за склучување на посебен договор за лек
 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ЛЕКОВИТЕ

01.04.2024
12:50:51
во Известувања
Во врска со Одлуката за утврдување на нови максимални цени на лековите, Министерството за здравство ве известува дека од 01.04.2024 година почнуваат да важат нови цени на лековите, како што е дадено во прилог:
Министерство за здравство

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕКОВИТЕ

15.03.2024
10:12:27
во Известувања
Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18, 245/18 и „Службен весник на РСМ" бр. 28/21, 122/21 и 60/23) и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15, 15/16, 148/17 и „Службен весник на РСМ”, бр. 140/19), Министерството за здравство донесе
НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 22.03.2024 година.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОЗИТИВНА ЛИСТА НА ЛЕКОВИ

14.02.2024
09:00:26
во Известувања
Почитувани,
 
Министерството за здравство Ве известува дека на ден 02.02.2024 година во Службен весник на РСМ број 25 е објавен Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОРСМ
 
Министерство за здравство

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА ЛЕКОВИТЕ

09.05.2023
14:13:13
во Известувања
Во врска со Одлуката за утврдување на нови максимални цени на лековите, Министерството за здравство ве известува дека од 01.05.2023 година почнуваат да важат нови цени на лековите, како што е дадено во прилог:

 

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕКОВИТЕ

23.03.2023
15:20:26
во Известувања
Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18, 245/18 и „Службен весник на РСМ" бр. 28/21 и 122/21) и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15, 15/16, 148/17 и „Службен весник на РСМ”, бр. 140/19), Министерството за здравство донесе
 
 
НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 31.03.2023 година.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА НОВ ПРАВИЛНИК ЗА ПОЗИТИВНА ЛИСТА НА ЛЕКОВИ

16.02.2023
08:45:40
во Известувања

Известување за должност за месечен надомест за лиценца

28.10.2022
10:45:49
во Известувања

До сите ПЗУ aптеки во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија

Почитувани носители на лиценца,

Во врска со дописот на Министерството за здравство со број 14-1126/1 од 17.08.2022 година со кој бевте потсетени на должноста за плаќање на месечен надомест за лиценца за вршење на здравствена дејност-аптека на ниво на примарна здравствена заштита во мрежата на здравствени установи согласно со договорот за лиценца што го имате склучено со Министерството за здравство, а имајќи го во вид дописот на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија  од 27.09.2022 година со кој се бара продолжување на рокот за исполнување на обврската за плаќање на месечниот надоместок за лиценца до 31.12.2022 година, Министерството за здравство Ве известува дека планираните контроли на извршените уплати кај секој носител на лиценца, за секоја аптека/аптекарска станица/подвижна аптека во мрежата на здравствени установи ќе ги спроведува после 01.01.2023 година и во случај на повреда на обврските од страна на носителот на лиценца, а кои се утврдени со договорот, Министерството за здравство согласно Договорот за лиценца еднострано ќе може да го раскине постоечкиот Договор за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи.

                                                                                                                                                                                                                                                       МИНИСТЕР,

                                                                                                                                                                                                                                                      Dr. Bekim SALI

Известување за должност за месечен надомест за лиценца

19.08.2022
14:36:45
во Известувања

До сите ПЗУ aптеки во мрежата на здравствени установи во Република Северна Македонија

Почитувани носители на лиценца,

Ве потсетуваме на Вашата должност за плаќање на месечен надомест за лиценца за вршење на здравствена дејност-аптека на ниво на примарна здравствена заштита согласно со договорот за лиценца што го имате склучено со Министерството за здравство, за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи.

Како носител на лиценца, имате должност за секоја аптека/аптекарска станица/подвижна аптека која врши здравствена дејност во мрежата на здравствени установи да плаќате месечен надомест за лиценца на сметка на Министерството за здравство и тоа во износ, на начин и во рок утврден во Договорот за лиценца склучен меѓу Министерството за здравство и Вас како носител на лиценцата.

Носителите на лиценца кои воопшто не ја исполнувале обврската до сега или редовно не ја исполнувале обврската за плаќање на месечен надомест за лиценца се задолжуваат уплатата на месечниот надомест за лиценца за периодот за кој не е платен месечниот надомест за лиценца, да ја извршат најдоцна до 31.10.2022 година.

После овој датум Министерство за здравство ќе спроведува контроли на извршените уплати кај секој носител на лиценца, за секоја аптека/аптекарска станица/подвижна аптека во мрежата на здравствени установи и во случај на повреда на обврските од страна на носителот на лиценца, а кои се утврдени со договорот, Министерството за здравство согласно Договорот за лиценца еднострано ќе може да го раскине постоечкиот Договор за лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи. 

    МИНИСТЕР,

     Dr. Bekim SALI

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

31.03.2022
10:34:57
во Известувања
Почитувани,

Во врска со Одлуката за утврдување на максимални цени на големо на лековите објавена на 15.03.2022 година, Министерството за здравство Ве известува дека од 01.04.2022 година почнуваат да важата новите цени на лековите, како што е дадено во прилог:
 
 
Министерство за здравство

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕКОВИТЕ

15.03.2022
13:16:48
во Известувања

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18, 245/18 и „Службен весник на РСМ" бр. 28/21 и 122/21) и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15, 15/16, 148/17 и „Службен весник на РСМ”, бр. 140/19), Министерството за здравство донесе

 1. Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек 
 2. Одлука за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот

НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 21.03.2022 година.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

31.03.2021
15:27:52
во Известувања
Почитувани,

Во врска со Одлуката за утврдување на максимални цени на големо на лековите објавена на 15.03.2021 година, Министерството за здравство Ве известува дека од 01.04.2021 година почнуваат да важата новите цени на лековите, како што е дадено во прилог:
 
 
Министерство за здравство

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕКОВИТЕ

15.03.2021
15:49:40
во Известувања

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18, 245/18 и „Службен весник на РСМ" бр. 28/21) и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15, 15/16, 148/17 и „Службен весник на РСМ”, бр. 140/19), Министерството за здравство донесе

 1. Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек 
 2. Одлука за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот

НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 19.03.2021 година.

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

23.04.2020
14:08:14
во Известувања

Почитувани,

Во врска со Одлуката за утврдување на максимални цени на големо на лековите објавена на 16.03.2020 година, Министерството за здравство Ве известува дека од 01.05.2020 година почнуваат да важата новите цени на лековите, како што е дадено во прилог:

- Решение за формирање на цена на генерички лекови
- Решение за формирање на цена на лекови на оригинаторите


Министерство за здравство

Документи за лекот PLAQUENIL (хидроксихлорокин сулфат)

16.04.2020
12:50:33
во Известувања

Почитувани,

Во прилог се документи за лекот PLAQUENIL (хидроксихлорокин сулфат)

 1. Збирен извештај за особините на лекот - линк до документот
 2. Информации за корисникот на лекот -  линк до документот

Министерство за здравство

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕКОВИТЕ

16.04.2020
12:49:07
во Известувања

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18) и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15, 15/16, 148/17 и „Службен весник на РСМ”, бр. 140/19), Министерството за здравство донесе

 1. Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек 
 2. Одлука за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот

 

НАПОМЕНА: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 23.03.2020 година.

ОБРАЗЕЦ-БАРАЊЕ И УПАТСТВО ЗА ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕТАЦИЈАТА ПО БАРАЊАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ФОРМИРАНАТА ЦЕНА НА ЛЕК

24.09.2019
08:54:31
во Известувања

Почитувани носители на одобренија,

Тука ќе може да го превземете Образецот на барањето и Упатството за подготовка на документацијата по барањата за зголемување на формираната цена на лек, донесени од страна на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек.

Министерство за здравство

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

30.03.2019
12:05:35
во Известувања

Почитувани,

Во Врска со Одлуката за утврдување на максимална цена на големо на лековите објавена на 15.03.2019 година, Министерството за здравство Ве известува дека од 01.04.2019 година почнуваат да важат новите цени на лековите, како што е дадено во прилог:

Решение за формирање на цена на генерички лек

Решение за формирање на цена на нерегистрирани лекови генерици

Решение за формирање на цена на лек на оригинаторот или на иновативниот лек

Решение за формирање на цена на нерегистрирани лекови оригинатори или иновативни лекови

Упатство за спремање на документацијата по барањата за зголемување на формираната цена на лек

26.03.2019
11:17:21
во Известувања

Почитувани носители на одобренија,

Тука ќе може да го превземете Упатството за спремање на документацијата по барањата за зголемување на формираната цена на лек (како составен дел на Образецот-барање за зголемување на формираната цена на лек), донесено од страна на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек.

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕКОВИТЕ

15.03.2019
12:05:45
во Известувања

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РМ” бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18) и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на РМ” бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15, 15/16 и 148/17), министерството за здравство донесе

 1. ОДЛУКА за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек 
 2. ОДЛУКА за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек - нерегистрирани лекови генерици
 3. ОДЛУКА за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот или на иновативниот лек 
 4. ОДЛУКА за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот или на иновативниот лек - нерегистрирани лекови оригинатори
  

НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 20.03.2019 година

 

Образец-Барање за зголемување на формираната цена на лек

26.12.2018
15:32:58
во Известувања

Почитувани носители на одобрение за формирање на цена на лек,

Тука ќе може да го превземете Образецот на барањето за зголемување на формираната цена на лекот, донесен од Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек, во цел на унифицирање на потребните податоци и унифицирање на потребната документација во постапката.

Образец - Барање за зголемување на формираната цена на лек

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз - до јуни 2018

11.06.2018
09:41:56
во Известувања
Почитувани,
 
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 11.06.2018 година.
 
 
Со почит,
 
Агенција за лекови и медицински средства

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

30.03.2018
10:25:40
во Известувања

Почитувани,

Во врска со Одлуката за утврдување на максимална цена на големо на лековите објавена на 15.03.2018 година, Министерството за здравство Ве известува дека од 01.04.2018 почнуваат да важат новите цени на лековите, како што е дадено во прилог:

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз - до март 2018

16.03.2018
09:52:47
во Известувања
Почитувани,
 
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 14.03.2018 година.
 
 
Со почит,
 
Агенција за лекови и медицински средства

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

28.12.2017
15:33:35
во Известувања

Почитувани,

 

Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 28.12.2017 година.

 

Со почит,

Агенција за лекови и медицински средства

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

07.11.2017
15:35:35
во Известувања
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 07.11.2017 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

06.09.2017
08:22:14
во Известувања
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 01.09.2017 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

26.05.2017
09:30:26
во Известувања
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 26.05.2017 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Одлука за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот и иновативниот лек

15.03.2017
23:17:06
во Известувања

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните лекови:

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 22.03.2017 година

Линк кон цените 

Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек

15.03.2017
23:16:59
во Известувања

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 22.03.2017 година

Линк кон цените

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

14.02.2017
08:58:31
во Известувања
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 14.02.2016 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Известување до сите носители на одобренија за ставање на лек во промет

06.02.2017
08:55:23
во Известувања

Почитувани,

Ве известуваме дека од 01.02.2017 година, при поднесување на барање за контрола на квалитет на прва серија на лек по добивање на одобрение за ставање во промет во Р. Македонија, надоместоците кои се однесуваат на оваа постапка да ги уплатите директно на сметките на овластените лаборатории од страна на Агенцијата за лекови и медицински средства.

Во прилог е известувањето.

Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Повлекување од промет на серии на лековите SINODERM маст и SINODERM N маст

19.12.2016
11:50:37
во Известувања
До сите правни субјекти кои вршат промет на големо со лекови и правни субјекти кои вршат промет на мало со лекови
 
Предмет: Повлекување од промет на серии на лековите SINODERM маст и SINODERM N маст
 
Почитувани,
 
Ве известуваме дека Галеника а.д. Београд, заради скратување на рокот на употреба ги повлекува од промет лековите SINODERM маст 0,25 mg/g и SINODERM N маст 0,25 mg/g.
Во таа насока доколку поседувате SINODERM маст 0,25 mg/g со сериски броеви: 00084/01.2014; 02134/02.2014; 04234/02.2014; 11004/02.2014 како и SINODERM N маст 0,25 mg/g со сериски броеви: 01394/01.2014; 02554/02.2014; 07604/06.2014; 11644/09.2014; 16134/11.2014; истите веднаш да ги повлечете од промет!
 
Со почит, 
Агенција за лекови и медицински средства

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

02.12.2016
12:02:55
во Известувања
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 02.12.2016 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Известување за намалување на цените на оригинаторните и иновативните лекови

31.10.2016
14:50:42
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во врска со ревизијата на цените на лековите од 15 октомври 2016 година, а во согласност со Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите, Министерството за здравство Ве известува дека од утре 01.11.2016 почнуваат да важат новите цени за оригинаторните и иновативните лекови дадени во документот во прилог.

Известување за намалување на цените на генеричките лекови

31.10.2016
14:49:25
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во врска со ревизијата на цените на лековите од 15 октомври 2016 година, а во согласност со Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите, Министерството за здравство Ве известува дека од утре 01.11.2016 почнуваат да важат новите цени за генеричките лекови дадени во документот во прилог.
 

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

06.10.2016
11:20:22
во Известувања
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 30.09.2016 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Измена на јавен оглас бр. 15/2016, објавена во дневните весници Нова Македонија, Дневник и Коха на 23.09.2016 година

23.09.2016
10:35:05
во Соопштенија

Агенција за администрација

На барање на Агенцијата за лекови и медицински средства се менува јавниот оглас за вработување на административен службеник по јавен оглас бр. 15/2016 за работно место бр 5. УПР 0101Г01000 Самостоен референт-технички секретар, Одделение за правни и општи работи и административно технички работи, Сектор за општи работи, информатичка поддршка  и административно технички работи, објавен на 14.09.2016  година во дневните весници Нова Македонија, Дневник и Коха.

Во посебните услови стои:

-      ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование, правно економски смер

Треба да стои:

-      ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или IV степен средно општо или стручно образование (правно економски смер)

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 15/2016 - за вработување на 15 државни службеници од Група I, подгрупа I во „Агенција за лекови и медицински средства “

19.09.2016
16:10:21
во Соопштенија

Почитувани,

 

Агенцијата за лекови и медицински средства, објави јавен оглас за вработување на неопределно време на 15 државни службеници во Агенција за лекови и медицински средства.

Јавниот оглас е објавен во дневните весници: „Нова Македонија“, „Дневник“ и „Коха“ на 14.09.2016 година.

Подетални информации во врска со јавниот оглас, може да ги добиете од документот во прилог на ова известување.

Со почит,

Агенција за лекови и медицински средства.

ВТОР СИМПОЗИУМ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

07.09.2016
13:02:22
во Соопштенија

Почитувани колеги и соработници, 

Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија по повод годишнината од своето основање на 15-16 Септември 2016 година го организира Вториот Симпозиум со меѓународно учество, на тема „Легализацијата на канабисот за употреба во медицински цели во Р. Македонија”.

На настанот кој ќе се одржи во Хотелот Александар палас во Скопје, ке учествуваат предавачи од земјата и експерти од странство со клиничко искуство во пропишувањето на канабисот за медицински цели. Во таа насока Ве покануваме да учествувате на претстојниот настан кој е акредитиран од Лекарската комора и Фармацевтската комора на Р. Македонја со 8 бода.

Во прилог се наоѓа драфт Агендата за настанот.

Ве молиме сите заинтересирани учесници задолжително  да го потврдат учеството на следниот линк:

http://mk-symposium.5hark.net/

 

Котизацијата за настанот изнесува 1000 денари и се уплаќа на следната жиро сметка:

Примач: ТИМЕ ТО ТРАВЕЛ Дооел Скопје

Депонентна банка: Тутунска Банка АД         

Број на сметка:   210-066025760157

Цел на дознака:   котизација за учество на вториот симпозиум со меѓународно учество, Легализацијата на канабисот за употреба во медицински цели во Р. Македонија 

 

Лице за контакт во врска со котизацијата:

Ana Stojanovska Time to Travel ,Time for Macedonia Orce Nikolov str 101 lok 1 1000 Skopje, Macedonia

Tel: +389 2 3232992

Direct: +389 2 3125508

Gsm: +389 70 354 234

Email: a.stojanovska@timeformacedonia.com

 

Со почит,

Агенција за лекови и медицински средства

Известување до сите аптеки, веледрогерии и други засегнати страни

15.08.2016
10:50:56
во Соопштенија
Почитувани,
 
Агенцијата за лекови и медицински средства на Република Македонија Ве известува дека на ден 26.08.2016 година во 12:00 часот во амфитеатарот на Деканатот на медицински факултет, Скопје, во соработка со Министерството за здравство ќе организира форумска расправа на која ќе учествуваат претставници од Фармацевтската комора, претставници од аптеки и од веледрогерии. 
Целта на настанот е да се разгледа можноста за измени на Законот за здравствена заштита во делот на Листата на услуги во насока на воведување на нови услуги кои би се давале во аптеките. Се очекува преку компаративна анализа со други земји да се разгледа бенефитот од таквиот концепт и можноста за негово системско спроведување.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

21.07.2016
13:37:57
во Известувања
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 21.07.2016 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Одлука за повлекување на готовиот лек Cerezyme Amp 400E и раствор за инјектирање Solcoseryl

01.07.2016
11:51:33
во Известувања
Почитувани,
 
 
Ве известуваме дека директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе О Д Л У К А
 
За повлекување од промет на следните серии на лекови заради отстапување од пропишаните стандарди за квалитет:
 
-Cerezyme Amp 400E (imiglucerase) прашок за концентрат за  раствор за инфузија од производителот GENZYME Ireland Ltd-Ватерфорд Ирска со следните сериски броеви:
 
C5570H13 со рок на употреба 04.2017 
C5564H07 со рок на употреба 03.2017
C5566H17 со рок на употреба 05.2017
C5562H03 со рок на употреба 02.2017
C5560H07 со рок на употреба 02.2017
C5580H01 со рок на употреба 02.2017
C5466H06 со рок на употреба 04.2017
C5470H03 со рок на употреба 05.2017
C4138H11 со рок на употреба 08.2016
C4156H02 со рок на употреба 10.2016
C5470H01 со рок на употреба 05.2017
C5568H15 со рок на употреба 05.2017
 
-Solcoseryl ( protein free haemodialysate of calves blood) раствор за инјектирање 42,5 mg/1 ml 25 стаклени ампули х 2 ml/кутија од производителот АЛКАЛОИД АД, Скопје, Македонија, по лиценца на MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH , Швајцарија со сериски број 909100 и рок на употреба 09.2016 година. 
 
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
 
Одлуката се наоѓа во прилог на ова известување.

Одлука за повлекување од промет на готовиот лек DIKLOFEN

20.05.2016
12:11:14
во Известувања

Почитувани,

Ве известуваме дека Директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства донесе О Д Л У К А

за повлекување од промет на готовиот лек DIKLOFEN гасторезистентна таблета 20x50 mg на производителот Галеника а.д. Белград со сериски броеви:

1. 06372/05.2017

2. 06382/05.2017

3. 00763/03.2018

4. 00773/03.2018

5. 09123/07.2018

6. 09133/07.2018  

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Одлуката се наоѓа во прилог на ова известување.

 

Со почит,

Агенција за лекови и медицински средства

Листата на ОТЦ лековите наменети за продажба и надвор од аптеките

12.05.2016
15:13:20
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа утврдената листа на лекови без рецепт кои можат да се продаваат и надвор од аптеките, односно во  определени места за продажба, како што се супермаркетите и бензинските станици, лекови коишто ги исполнуваат потребните услови и кои имаат дозвола од МЗ да вршат продажба на лековите без рецепт.
 
Имено, сите лекови од оваа Листа и досега се издаваа во аптека без лекарски рецепт, а сега врз основа на решение добиено од Агенцијата за лекови и медицински средства, тие лекови ќе можат да се продаваат слободно и тоа од страна на правни лица кои се регистрирани според Законот за трговски друштва за промет на големо и мало со храна, пијалоци, тутун или се регистрирани за трговија на мало со нафтени деривати на бензински станици.

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

28.04.2016
10:25:18
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 05.04.2016 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

23.12.2015
15:42:23
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 23.12.2015 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Листа и решенија за намалени цени на лекови

17.11.2015
16:05:43
во Известувања

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 154/15) и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12,19/13 и 177/15), согласно издадените Решенија за формирање на цена на лек на големо и мало Министерството за здравство објавува:

НОВИ  ГОЛЕМОПРОДАЖНИ И МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ГЕНЕРИЧКИ ЛЕКОВИ  - Октомври 2015
НОВИ ГОЛЕМОПРОДАЖНИ И МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ОРИГИНАТОРНИ И ИНОВАТИВНИ ЛЕКОВИ  - Октомври 2015

Носителот на решението ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во промет, согласно член 83 од Законот за лековите и медицинските средства и ова решение.

 Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.11.2015 година.

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

25.09.2015
13:12:44
во Соопштенија
Почитувани,
 
Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност до 22.09.2015 година.
 
Со почит,
Агенција за лекови и медицински средства

Известување

12.06.2015
09:19:02
во Известувања

Почитувани,

Ве известуваме дека од ден 15.06.2015 година Агенцијата за лекови ќе ја промени својата постоечка локација. Новите простории на Агенцијата се на ул. Св. Кирил и Методиј број 54 (зградата на Нова Македонија) на први кат.

Истовремено сакаме да Ве информираме дека за закажување на термин за прием на документација и консултација останува истата маил адреса: lekovi@zdravstvo.gov.mk.

Почнувајќи од 15.06.2015 година целокупната документација за лекови или медицински помагала што треба да ја доставите до Агенцијата (регистрација – модул I до модул V, обнова, варијација, огласување, пренос на одобрение и друго) треба да се достави исклучиво само во Агенцијата за лекови во еден оригинален примерок.

Со почит,
 

Агенција за лекови

Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

07.05.2015
15:41:09
во Новости

Почитувани,

Во прилог се наоѓа нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност од 21.04.2015 година.

Известување за промена на жиро сметка за уплата на дополнителни надоместоци од 10 евра во денарска против вредност за увоз на лекови и медицински помагала

20.04.2015
15:14:06
во Известувања

Почитувани,

Ве известуваме дека заради трансформација на Бирото за лекови во посебен правен субјект - Агенција за лекови, има измени во жиро сметката за уплата на дополнителните надоместоци од 10 евра во денарска против вредност за добивање на одобрение за увоз на лекови и медицински помагала во електронскиот EXIM царински систем. 

Новата жиро за уплата е следната:

Назив и седиште на примачот:

                Трезорска сметка

                Агенција за лекови – Р. Македонија

               Банка на примачот: Народна Банка на Р. Македонија

               Трансакциска сметка: 100000000063095

               Сметка на буџетски корисник: 1900162391-631-14

               Приходна шифра: 723813-30

               Образец: ПП50

               * за надоместоци согласно член 2, 2-a, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13 и 14 од Правилникот.

 

Лекови од паралелен увоз

20.04.2015
15:11:29
во Известувања

Почитувани,

 

Објавена е нова ажурирана листа на лекови од паралелен увоз со важност од 10.12.2014

 

Истата може да ја преземете на следниот линк.

 

Со почит,

Агенција за лекови

Октомвриско намалување на максимални цени

21.10.2014
15:00:04
во Известувања

Почитувани,

 

Новите максимални цени за лекови и генерики се објавени на следните линкови:

Линк за лекови оригинатори

Линк за лекови генерики 

СПИСОК НА ЛЕКОВИ - СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ

17.10.2014
16:01:13
во Соопштенија

СПИСОК НА ЛЕКОВИ  - СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ (во период 12/2013 - 10/2014)

Листата на лекови од паралелен увоз може да ја преземете на следниот ЛИНК
 

Со почит,
Биро за лекови на Република Македонија

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

29.07.2014
17:13:18
во Соопштенија

Почитувани,

Со цел запознавање со предлог текстот на ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ, Бирото за лекови при Министерството за здравство, во продолжение го приложува предлог текстот, како и образецот 1 - БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ, како негов составен дел.

Како заинтересирани субјекти, Ве молиме да ги дадете Вашите коментари, сугестии и забелешки во наредните 5 дена пред објавување на Правилникот во Службен весник на Република Македонија.

Образец - БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

Правилник за МА – биослични лекови

Вашите коментари, забелешки и сугестии пратете ги на овој линк

 

Ви благодариме на соработката,

Министерство за здравство – Биро за лекови

ЛИСТА НА ЛЕКОВИ КОИ ИМААТ ОДОБРЕНИ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ

21.07.2014
16:09:41
во Соопштенија

СПИСОК НА ЛЕКОВИ  - СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ (во период 12/2013 - 06/2014)

Листата на лекови од паралелен увоз може да ја преземете на следниот ЛИНК
 

Со почит,
Биро за лекови на Република Македонија

Листата на ОТЦ лековите наменети за продажба и надвор од аптеките

23.05.2014
12:19:22
во Соопштенија

Почитувани,

Во прилог се наоѓа утврдената листа на лекови без рецепт кои можат да се продаваат и надвор од аптеките, односно во  определени места за продажба, како што се супермаркетите и бензинските станици, лекови коишто ги исполнуваат потребните услови и кои имаат дозвола од МЗ да вршат продажба на лековите без рецепт.

Имено, сите лекови од оваа Листа и досега се издаваа во аптека без лекарски рецепт, а сега врз основа на решение добиено од Бирото за лекови, тие лекови ќе можат да се продаваат слободно и тоа од страна на правни лица кои се регистрирани според Законот за трговски друштва за промет на големо и мало со храна, пијалоци, тутун или се регистрирани за трговија на мало со нафтени деривати на бензински станици.

Линк до листата на ОТЦ лековите

Нови цени на лекови

14.03.2014
16:25:32
во Соопштенија

Почитувани,

Согласно донесените одлуки за утврдување на максималните цени на големо на генерички, оригинатори и иновативни лекови Ве известуваме дека истите стапуваат во сила на 15.03.2014 година. Имајќи во предвид дека се намалуваат цените на поголем број на лекови, за да може да се усогласат цените помеѓу веледрогериите и аптеките, новите цени во аптеките треба да важат од 17.03.2014  после 23:30 часот.

Со Почит,

Министерство за здравство

Биро за лекови, Директор

М-р фарм. Катерина Алексоска

                                                                                             

СПИСОК НА ЛЕКОВИ - СО ДОБИЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ (во период 12/2013 - 03/2014)

12.03.2014
19:38:07
во Известувања

Списокот на лекови со добиено одобрение за паралелен увоз (во период 12/2013 - 03/2014) може да го симнете од атачментот. 

Известување за здравствени установи со склучен договор за лиценца

06.03.2014
14:54:27
во Известувања

Се известуваат сите здравствени установи кои имаат склучено Договор за лиценца (концесија) за вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи дека месечниот надомест за лиценца (концесија), кој досега го уплатуваа на сметката наведена во Договорот за лиценца (концесија), во иднина треба да го уплатуваат на следната сметка:

 

Примач:

Министерство за здравство

Банка:

НБРМ

Сметка:

100000000063095

Сметка на буџетски корисник:

190010043478719

Приходна шифра:

723819, програма 30

Цел на дознака:

Надомест за лиценца за месец ____

 

Промената на податоците е само во програмата, односно наместо на програма 10, треба да се плаќа на програма 30.

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПАРАЛЕЛЕН УВОЗ НА ЛЕКОВИ

20.01.2014
12:29:41
во Известувања

Во прилог може да го симнете образецот за добивање на одобрение за паралелен увоз на лекови.

Решение за одобрување на цени на генерички, оригинатори и иновативни лекови

15.10.2013
14:42:57
во Соопштенија

Во прилог решенијата за одобрување на цена на генерички лекови, лекови оригинатори и иновативни лекови

 

Известување за новите цени на лековите

10.10.2013
16:56:47
во Соопштенија

Почитувани,

Согласно донесените одлуки за утврдување на максималните цени на големо на генерички, оригинатори и иновативни лекови ве известуваме дека истите стапуваат во сила на 15.10.2013 година. Имајќи во предвид дека се намалуваат цените на поголем број на лекови, за да може да се усогласат цените помеѓу веледрогериите и аптеките, новите цени во аптеките треба да важат од 15.10.2013 после 23:30 часот.

Со Почит,

Биро за лекови,

Министерство за здравство

известување за pramipexole

24.09.2013
13:14:58
во Соопштенија

Почитувани матични лекари,

 

На барање од клиниката за неврологија, сакаме да ве известиме околу препишувањето на генериката pramipexole поточно на јачините од 0.18 mg и 0.7 mg. Препишувањето лекот со овие две јачини нема да биде електронски и прави проблем при реализацијата во аптеките. Имено овие две јачини се еквиваленти со јачините од 0.25 mg и 1 mg соодветно.

За да ви бидат рецептите електронски креирани, ве молиме користете ги овие јачини при селекцијата на генериката, односно pramipexole 0.25 mg и pramipexole 1 mg

Известување за матични леркари

01.08.2013
01:58:46
во Известувања

Почитувани матични лекари,

Поради одредени нејаснотии и проблеми при креирањето на електронските рецепти, Ви праќаме известување околу точните генерички називи на одредени лекови(лекови кои се композиција на повеќе генерики) генерички имиња кои мора да ги запазите во точен редослед при препишувањето на еден рецепт за истиот да се креира електронски и да биде доделено бројче на истиот.

Лековите AMOKSIKLAV 2X, AUGMENTIN, PANKLAV, PANKLAV 2 X, PANKLAV forte ја имаат следната генерика amoxicillin, clavulanic acid

Лековите BELOSALIC, BETASALIK ја имаат следната генерика betamethasone, salicylic acid

Лековите CARBIDOPA/LEVODOPA, LEVODOPA+KARBIDOPA, SINEMET CR ја имаат следната генерика carbidopa, levodopa

Лекот STALEVO ја има генериката levodopa, carbidopa, entacapone

Лековите KREON и PANAZE ја имаат следната генерика lipase, protease, amilase (multienzymes)

Лекот DEPAKINE CHRONO ја има следната генерика sodium valproate, valproic acid

Лековите BACTRIM, KOTRIMOKSAZOL, PRIMOTREN, TRIMOKSAZOL ја имаат следната генерика sulfamethoxazole, trimethoprim

Лековите LIDAPRIM, LIDAPRIM for children, ја имаат следната генерика sulfametrole, trimethoprim

Лековите DEX-TOBRIN, TOBRADEX, ја имаат следната генерика tobramycin, dexamethasone

ЛекотBIVACYN ја има следната генерика neomycin, bacitracin

Лекот FOSAVANCE ја има следната генерика alendronate sodium, colocalciferolедната генерика neomycin, bacitracin

Лекот FOSTER 100/6 μg ја има следната генерика formoterol, beclometasone

Лекот SYMBICORT Turbuhaler ја има следната генерика formoterol, budesonide

Исто така, сакаме да напомениме да внимавате на креирањето на рецепти кон лекови кои имаат продолжено или модифицирано ослободување (plg. и mod. соодветно). Такви се на пример лековите со следните генерики:

metformin

tabl. plg.

alprazolam

tabl. mod.

aminophylline

tabl. plg.

carbamazepine

tabl. plg.

clarithromycin

tabl. mod.

diclofenac

tabl. mod.

diclofenac

tabl. plg.

diclofenac

caps. plg.

diltiazem

tabl. plg.

glyceryl trinitrate

caps. plg.

isosorbide dinitrate

caps. plg.

ketoprofen

tabl. plg.

nifedipine

tabl. plg.

nifedipine

tabl. mod.

pentoxifylline

tabl. plg.

pramipexole

tabl. plg.

sodium valproate,
valproic acid

tabl. plg.

tamsulosin

caps. mod.

tamsulosin

tabl. plg.

tramadol

tabl. plg.

verapamil

tabl. mod.

Посебно внимавајте на генериките metformin и pentoxifylline, бидејќи тие се јавуваат и како обични таблети и како таблети со продолжено ослободување.

Доколку креирате рецепт со генерика pentoxifylline tabl. 500mg (обична таблета без продолжено ослободување), фармацевтот ќе може да реализира само еден лек, односно само пентоксифилинот на АД Јака 80 – Радовиш, а доколку рецептот го креирате со генерика pentoxifylline tabl. plg. 500mg тогаш ќе бидат достапни и останатите лекови.

За точните називи на генеричките имиња, посетувајте ја страната на Бирото за Лекови (https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/). Таму може да пребарувате, по генерика, по заштитено име на лек и по производител.

За промена на матичен лекар (одјава од стар и пријавување кај нов лекар) задолжително да се користи порталот на фондот за здравствено осигурување ( https://portal.fzo.org.mk/ )

Само преку тој начин ажурирањето на податоците на пациентот околу избраниот лекар директно ќе бидат изменети и во Вашите програми! За тој начин покрај Вашата ЕЗК, потребна е и ЕЗК на пациентот за дигитално потпишување на барањето за промена на избран лекар. Рокот за аплицирање за ЕЗК беше 30.06.2013 година.

Известување за pentoxifylline

15.07.2013
10:30:12
во Известувања

Почитувани,

Кај многу од Вас настанаа недоразбирања околу реализацијата на електронски рецепти за генериката pentoxifylline. Имено pentoxifylline-от како таблета се јавува во две различни форми:

 1. Обложена таблета (tabl.) и 
 2. Филм-обложена таблета со продолжено ослобдување (tabl. plg.)

Доколку матичниот лекар препише pentoxifylline tabl. 400 mg (обична таблета), при реалзиацијата на тој рецепт ќе биде понуден само Пентоксифилинот на АД Јака 80

Доколку матичниот лекар препише pentoxifylline tabl. plg. 400 mg (таблета со продолжено ослободување), при реализацијата ќе може да ги одберете еден од трите лекови:

 • Пентилин на Крка
 • Пентоксифилин Алкалоид на Алкалоид
 • Пентоксифилин Ретард на Реплек

Известување за електронски рецепт

09.07.2013
10:46:49
во Известувања

Почитувани,

Поради етапното стартување на националниот систем за електронски евиденции во здравството, Ве известуваме дека секој електронски рецепт што ќе стигне во Вашата аптека сте должни електронски да го реализирате.

Проектот стартува етапно во секоја општина посебно. Не чекајте да дојде први август, за да се увидат одредени недостатоци при реализацијата.