Име на лекот (кирилица):
0,9% НАТРИУМ ХЛОРИД
Име на лекот (латиница):
0,9% SODIUM CHLORIDE
EAN код:
5318000005174
Генеричко име
sodium chloride
АТЦ
B05BB01
Фармацевтска форма
раствор за инфузија
Јачина
0,9%
Пакување
полиелефинска ќеса со систем за поврзување за кој не е потребна игла х 500 ml
Состав
1000 ml раствор содржи: натриум хлорид. . . 9 g (состав на електролити: Na+154 mmol/L, Cl-154 mmol/L)
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
Maco Productions SAS, Моуваукс, Франција
Носител на одобрение
МАКЕДОНИЈАЛЕК доо
Број на решение
11-8703/2
Датум на решение
02.03.2016
Датум на важност
02.03.2021
Малопродажна цена со ДДВ
194.31
Големопродажна цена без ДДВ
144.58
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Индивидуално
Браилово писмо
Не