Име на лекот (кирилица):
0,9% НАТРИУМ ХЛОРИД
Име на лекот (латиница):
0,9% SODIUM CHLORIDE
EAN код:
5318000005181
Генеричко име
sodium chloride
АТЦ
B05BB01
Фармацевтска форма
раствор за инфузија
Јачина
0,9%
Пакување
полиолефинска ќеса со систем за поврзување за кој не е потребна игла х 1000 ml
Состав
1000 ml раствор содржи: натриум хлорид. . . 9 g (состав на електролити: Na+154 mmol/L, Cl -154 mmol/L)
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
Maco Productions SAS, Моуваукс, Франција
Носител на одобрение
МАКЕДОНИЈАЛЕК доо
Број на решение
11-8704/2
Датум на решение
02.03.2016
Датум на важност
02.03.2021
Малопродажна цена со ДДВ
225.25
Големопродажна цена без ДДВ
167.59
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Индивидуално
Браилово писмо
Не