Име на лекот (кирилица):
ВАБИСМО
Име на лекот (латиница):
VABYSMO
EAN код:
7613326076876
Генеричко име
faricimab
АТЦ
S01LA09
Фармацевтска форма
раствор за инјектирање
Јачина
120 mg/ml
Пакување
1 вијала + 1 игла/кутија
Состав
1 ml раствор содржи: фарициниб. . . 120 mg 1 вијала содржи 28,8 mg фарицинаб во 0,24 ml раствор. Со ова се овозможува доволна количина достапна за испорака на една доза од 0,05 ml раствор која содржи 6 mg фарицимаб,
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
F.Hoffmann-La Roche Ltd., Каизерауст, Швајцарија
Носител на одобрение
РОШ МАКЕДОНИЈА дооел
Број на решение
11-2607/1
Датум на решение
15.03.2023
Датум на важност
06.03.2028
Малопродажна цена со ДДВ
49818.53
Големопродажна цена без ДДВ
46246.22
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Налепница/Пакување:
Дозирање
хх
Браилово писмо
Не