Име на лекот (кирилица):
5-ФЛУОРОУРАЦИЛ "ЕБЕВЕ"
Име на лекот (латиница):
5-FLUOROURACIL "EBEWE"
EAN код:
9088881343776
Генеричко име
fluorouracil
АТЦ
L01BC02
Фармацевтска форма
концентрат за раствор за инјектирање или инфузија
Јачина
500 mg/10 ml
Пакување
5 стаклени вијали х 10 ml/кутија
Состав
1 ml концентрат содржи: 5-флуороурацил . . . 50 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Унтерах, Австрија
Носител на одобрение
ЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д. Љубљана дооел
Број на решение
11-998/6
Датум на решение
04.10.2016
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
638.47
Големопродажна цена без ДДВ
486.45
Референтна цена
510
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
103268
Проширен АТЦ
L01BC02003
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
По протокол
Браилово писмо
Не