Име на лекот (кирилица):
ИНФАНРИКС ХЕКСА
Име на лекот (латиница):
INFANRIX HEXA
EAN код:
5050264017707
Генеричко име
diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B
АТЦ
J07CA09
Фармацевтска форма
прашок и суспензија за суспензија за инјектирање
Јачина
0,5 ml/доза
Пакување
1 вијала со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml суспензија/кутија
Состав
1 вијала со прашок (Hib) содржи: коњугат на хемофилус инфлуенце, тип b (прочистен капсулиран полисахарид) и тетанус токсоид . . . 20-40 μg (што одговара на 10 μg прочистен капсулиран полисахарид на Hib) 0,5 ml суспензија (1 наполнет инјекциски шприц со DTPa-HBV-IPV) содржи: дифтерија токсоид . . . не помалку од 30 IE, тетанус токсоид . . . не помалку од 40 IE, пертусис токсоид . . . 25 μg, хемаглутинин (FHA) . . . 25 μg, пертактин (69кDA) . . . 8 μg, површински антиген на Hepatitis B вирусот, рекомбинантен (S протеин) . . .10 μg, инктивиран полио вирус, тип 1 . . . 40 DE, инактивиран полио вирус, тип 2 . . . 8 DE, инактивиран полио вирус, тип 3 . . . 32 DE
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Риксенсарт, Белгија
Местa на производство
GlaxoSmithKline Biologicals , Дрезден, Германија, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Сент-Аманд-Лес-Еукс, Франција, GLAXOSMITHKLINE Biologicals S.A., Риксенсарт/Вавре, Белгија, GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Риксенсарт, Белгија
Носител на одобрение
ГлаксоСмитКлајн Експорт Лтд, Претставништво
Број на решение
11-2193/3
Датум на решение
09.07.2018
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
2505
Големопродажна цена без ДДВ
1988
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Вашето дете ќе прими вкупно две или три инјекции во интервал од најмалку еден месец помеѓу секоја доза. Секоја инјекција се дава при посеба посета. Вашио доктор или медицинска сестра ќе Ве информираат кога тртеба да се вратите за следната инјекција. Уверете се дека Вашето дете ја звршило комплетната вакцинација од три инјекции. Во спротивно може да не е комплетно заштитено од тие болести. Infanrix hexa се аплицира во мускул.
Браилово писмо
Не