Име на лекот (кирилица):
ПОЛИО САБИН орал
Име на лекот (латиница):
POLIO SABIN oral
EAN код:
5050264008767
Генеричко име
poliomyelitis vaccine (oral, trivalent, live attenuated)
АТЦ
J07BF02
Фармацевтска форма
перорална суспензија
Јачина
1 ml (10 дози)
Пакување
100 стаклени вијали х 1 ml (10 дози)/кутија
Состав
1 доза (0,1 ml - 2 капки) суспензија содржи: полио вирус тип I, сој LSc, 2 ab (жив атенуиран) . . . не помалку од 10 6,0 CCID 50 полио вирус тип II, сој P, 712 ch, 2 ab (жив атенуиран) . . . не помалку од 10 5,0 CCID 50 полио вирус тип III, сој Leon, 12 a 1b (жив атенуиран) . . . не помалку од 10 6,8 CCID 50
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Риксенсарт, Белгија
Носител на одобрение
ГлаксоСмитКлајн Експорт Лтд, Претставништво
Број на решение
15-5496/10
Датум на решение
09.02.2011
Датум на важност
23.11.2015
Малопродажна цена со ДДВ
22852.03
Големопродажна цена без ДДВ
20563.84
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Бидејќи шемите за вакцинација варираат од земја во земја, посочената шема за секоја земја треба да биде во согласност со националните препораки.
Браилово писмо
Не