Име на лекот (кирилица):
ЕНГЕРИКС Б
Име на лекот (латиница):
ENGERIX B
EAN код:
5050264026617
Генеричко име
hepatitis B, purified antigen
АТЦ
J07BC01
Фармацевтска форма
суспензија за инјектирање
Јачина
10 mcg/0,5 ml
Пакување
100 стаклени вијали х 0,5 ml/кутија
Состав
1 доза (0,5 ml суспензија) содржи: површински антиген на хепатитис Б вирусот, прочистен . . . 10 mcg (адсорбиран на алуминиум хидроксид и добиен со рекомбинантна ДНК технологија од Saccharomyces cerevisiae)
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Риксенсарт, Белгија
Местa на производство
GLAXOSMITHKLINE Biologicals S.A., Риксенсарт/Вавре, Белгија
Носител на одобрение
Европа Лек Фарма ДООЕЛ
Број на решение
11-7586/2
Датум на решение
25.10.2021
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
35553.59
Големопродажна цена без ДДВ
32660.56
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Налепница/Пакување:
Дозирање
Вакцина со доза од 20mcg се препорачува за користење кај лица од 16 годишна возраст.Вакцина со доза од 10mcg е наменета за лица до и вклучувајќи 15 години. Шемата за имунизација се прилагодува според локалната имунизациска пракса.
Браилово писмо
Не