Име на лекот (кирилица):
ПРИОРИКС
Име на лекот (латиница):
PRIORIX
EAN код:
5050264023692
Генеричко име
measles,combination with mumps and rubella, live attenuated
АТЦ
J07BD52
Фармацевтска форма
прашок и вехикулум за раствор за инјектирање
Јачина
0,5 ml/доза
Пакување
100 вијали со прашок + 100 ампули со вехикулум х 0,5 ml/кутија
Состав
1 доза (0,5 ml раствор) содржи: жив атенуиран вирус на морбили (Schwarz сој). . .≥ 103.0 CCID50 жив атенуиран вирус на паротит (RIT 4385 сој, добиен од Jeryl Lynn сој). . .≥ 103.7 CCID50 жив атенуиран вирус на рубеола (Wistar RA 27/3 сој ). . .≥ 103.0 CCID50 1 ампула со вехикулум содржи: вода за инјекции . . . 0,5 ml
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Производители:
GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Риксенсарт, Белгија
Носител на одобрение
Европа Лек Фарма ДООЕЛ
Број на решение
11-7591/2
Датум на решение
25.10.2021
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
54287.02
Големопродажна цена без ДДВ
50501.92
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Налепница/Пакување:
Дозирање
Користењето на Priorix треба да се базира на официјалните препораки
Браилово писмо
Не