Име на лекот (кирилица):
ТИСАБРИ
Име на лекот (латиница):
TYSABRI
EAN код:
3831061005539
Генеричко име
natalizumab
АТЦ
L04AA23
Фармацевтска форма
концентрат за раствор за инфузија
Јачина
300 mg/15 ml
Пакување
1 стаклена вијала х 15 ml/кутија
Состав
1 ml концентрат содржи: натализумаб. . . 20 mg 1 ml разреден раствор содржи: натализумаб. . . 2,6 mg
Начин на издавање
Лекот може да се применува само во здравствена организација (З).
Посебни предупредувања
Лекот е предмет на дополнително следење
Производители:
Biogen Denmark Manufacturing ApS, Хилерод, Данска
Местa на производство
Vetter Pharma - Fertigung GmbH&Co.KG , Равенсбург, Германија
Носител на одобрение
МЕДИС доо Претставништво
Број на решение
11-5734/2
Датум на решение
11.12.2019
Датум на важност
Малопродажна цена со ДДВ
86129.4
Големопродажна цена без ДДВ
80828
Референтна цена
0
Позитивна листа:
Не
Фондовска шифра
Проширен АТЦ
Препорака од Специјалист/супспецијалист/конзилиум
Упатство за употреба:
Збирен извештај:
Дозирање
Препорачаната доза за возрасни е 300 mg еднаш на секои 4 недели ( i.v)
Браилово писмо
Не